Sari la conținut

Politică de confidențialitate

Acest document are rolul de a vă informa cu privire la prelucrarea datelor dumneavoastră cu caracter personal, în contextul utilizării paginii de internet www.retapitarecanapele.ro. („Site-ul”) II. Categoriile de date cu caracter personal prelucrate

 

II.1. Dacă sunteți client al Site-ului, reatapitarecanapele.ro va prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal, cum ar fi nume şi prenume, telefon, adresa de e-mail, adresa de facturare, , date referitoare la modul în care utilizați Site-ul, de exemplu comportamentul/preferinţele/obişnuințele dumneavoastră în cadrul site-ului, precum și orice alte categorii de date pe care le furnizați în mod direct în contextul creării contului de utilizator, în contextul plasării unei comenzi prin intermediul site-ului sau în orice alt mod care rezultă din utilizarea Site-ului.

II.2. Dacă sunteți vizitator al Site-ului nostru vom prelucra datele dumneavoastră cu caracter personal pe care le furnizați în mod direct în contextul utilizării Site-ului, cum ar fi datele pe care le furnizați în cadrul secțiunii de contact, nume, email sau nr de telefon, în măsura în care ne contactați în acest fel.

 

  1. Securitatea prelucrării datelor:

Societatea vă informează prin prezenta că evaluează în permanență și actualizează măsurile de securitate implementate pentru a asigura securitatea și siguranța prelucrării datelor cu caracter personal.
GDPR (Regulamentul General privind Protecția Datelor Personale) oferă persoanelor fizice vizate de prelucrarea datelor cu caracter personal următoarele drepturi generale:

  1. Dreptul de a fi informat;
  2. Dreptul de acces;
  3. Dreptul la rectificare;
  4. Dreptul de ștergere;
  5. Dreptul de a restricționa procesarea;
  6. Dreptul la portabilitatea datelor;
  7. Dreptul la obiect;
  8. Drepturi legate de luarea de decizii automatizate și de profilare.

Drepturile dumneavoastra

Dreptul de a fi informat:
Se referă la obligația de a furniza “informații corecte de procesare”, de obicei printr-o notificare privind confidențialitatea. Acesta subliniază nevoia de transparență în ceea ce privește modul în care utilizăm datele cu caracter personal.

Conform Articolului 13: ”Informaţii care se furnizează în cazul în care datele cu caracter personal sunt colectate de la persoana vizată”, Alineatul 1,este obligatorie furnizarea următoarelor informații:
– identitatea şi datele de contact ale operatorului, respectiv reprezentantului;
– datele de contact ale responsabilului cu protecţia datelor (DPO);
– scopurile prelucrării datelor cu caracter personal, precum şi temeiul juridic al prelucrării (baza legală);
– interesele legitime ale unui operator sau ca o terță parte – Legalitatea prelucrării;
– destinatarii sau categoriile de destinatari ai datelor cu caracter personal;
– intenţia de a transfera date cu caracter personal către o ţară terţă și care sunt garanțiile că acest transfer este perfect legal și nu lezează interesele persoanei vizate.

În plus, în momentul în care au fost obținute deja datele cu caracter personal, conform Articolului 13, Alineatul 2, operatorul trebuie să furnizeze persoanei vizate o serie de informaţii suplimentare, necesare pentru a asigura transparența prelucrării:

perioada de reținere a datelor sau criteriile folosite pentru a stabili această perioadă;
– dreptul la rectificare, ștergere, restricționare, obiecții;
– dreptul la portabilitatea datelor;
– dreptul de a retrage consimțământul în orice moment, dacă este cazul;
– dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
– dacă solicitarea face parte dintr-o cerință sau obligație legală sau contractuală și posibilele consecințe ale nefurnizării;
– existența unui proces automat de luare a deciziilor (incluzând profilarea) și modul în care sunt luate deciziile, semnificația și consecințele acestora.

Dreptul de acces:
Potrivit Articolului 15: ”Dreptul de acces de către persoana vizată”, pot fi solicitate următoarele tipuri de informații:
– care e scopul prelucrării datelor personale?
– ce categorii de date cu caracter personal sunt în cauză;
– care sunt destinatarii cărora le-au fost furnizate datele cu caracter personal;
– care este perioada pentru care vor fi stocate datele cu caracter personal;
– dreptul la rectificare, ștergere, obiecție sau restricție;
– dreptul de a depune o plângere la o autoritate de supraveghere;
– în cazul în care datele cu caracter personal nu sunt colectate de la persoana vizată, orice informații disponibile cu privire la originea lor.

Dreptul la rectificare:

Conform Articolului 16: ”Dreptul la rectificare”–”Persoana vizată are dreptul de a obţine de la operator, fără întârzieri nejustificate, rectificarea datelor cu caracter personal inexacte care o privesc. Ţinându-se seama de scopurile în care au fost prelucrate datele, persoana vizată are dreptul de a obţine completarea datelor cu caracter personal care sunt incomplete, inclusiv prin furnizarea unei declaraţii suplimentare.”

Dreptul la ștergerea datelor:
Conform Articolului 17, Alineatul 1: Dreptul la ștergerea datelor (“dreptul de a fi uitat”), persoana vizată are dreptul de a obţine din partea operatorului ştergerea datelor cu caracter personal, fără întârzieri nejustificate, iar operatorul are obligaţia de a şterge datele cu caracter personal, în cazul în care există unul dintre motivele:
– datele nu mai sunt necesare pentru scopurile pentru care au fost colectate sau prelucrate;
– persoana vizată îşi retrage consimţământul pe baza căruia are loc prelucrarea;
– persoana vizată se opune prelucrării în temeiul articolului 21 alineatul (1) dreptul la opoziți;
– există neclarități legate de legalitatea prelucrării datelor cu caracter personal;
– datele trebuie şterse pentru respectarea unei obligaţii legale care revine operatorului;
– datele cu caracter personal aparțin unor copii, cu vârsta sub 16 ani.

 

Exercitarea drepturilor de mai sus poate fi efectuată în orice moment, prin adresarea unei solicitări scrise, datată și semnată, sau în format electronic, către Operator, la următoarea adresă/e de contact electronic [email protected].
Vom procesa cererea și vă vom răspunde în cel mai scurt timp, în funcție de complexitatea și numărul cererilor adresate. În cazul în care doriți orice alte informații necesare cu privire la cele de mai sus, inclusiv cu privire la modul de exercitare al drepturilor dumneavoastră., vă rugăm să ne adresați o solicitare scrisă, datata și semnată, la datele de contact menționate mai sus.